Vlasti zdar – ohni zmar! Aneb krátké okénko do naší historie.

Možná právě pod tímto heslem se v sobotu 1. dubna roku 1950 sešli členové dvou do té doby samostatných hasičských sborů z Kyje a Brusnice v hospodě U Ticháčků, aby zde projednali a odhlasovali sloučení obou sborů v jeden. Členové a skalní příznivci SDH Hajnice si tak v letošním roce (v roce 2020) mohli připomenout jak pětasedmdesáté výročí založení hasičských sborů u nás, tak i sedmdesátileté období činnosti pod společným názvem. Na tom nic nemění ani skutečnost, že 1. ledna 1953 vstoupilo v platnost vládní nařízení, podle něhož se v celém tehdejším Československu začal užívat název ČSPO a z hasičů se tak přes noc stali požárníci. S rokem 1991 přišel i návrat k původnímu označení pro sbor dobrovolníků, kteří nyní vyjíždějí nejen k požárům, ale i k celé řadě dalších mimořádných událostí, včetně dopravních nehod. SDH Hajnice tak eviduje v průměru kolem osmdesáti výjezdů ročně.

Historie hasičských sborů na území naší obce však sahá daleko hlouběji než do roku 1945, což dokládají i dvě dosud zachované hasičské zbrojnice s dřevěnými sušárnami hadic. Zbrojnice v Kyji nese dodnes čitelný německý nápis „Spritzenhaus“ s letopočtem 1908. Jedná se o poměrně unikátní stavební dílo s cihlovým plastickým dekorem. Zbrojnice v Brusnici je ještě starší a stojí zde už od roku 1896. K založení „Freiwillige Feuerwehr“ v tehdejší Deutsch Prausnitz došlo ale o celých devatenáct let dříve a v neděli 12. června 1927 byla dle záznamu v kronice uspořádána velkolepá oslava k 50. výročí založení tohoto německého hasičského sboru. Součástí oslav byl i průvod obcí s planoucími pochodněmi v sobotu večer. V neděli se pak již od časného rána sjížděly hasičské sbory z okolních obcí s technikou taženou koňmi. Sloužena byla celebrovaná polní mše a odpoledne se konal koncert dechových kapel. Došlo samozřejmě i na vyznamenávání zasloužilých členů sboru a na večerní taneční zábavu.

Hasičské zbrojnice stávaly v době minulé také naúzemí obou Žďárů a další pak v osadě Dubový Dvůr. V Horním Žďáru byl SDH založen novými českými osídlenci v roce 1945. V roce 1980 se Horní Žďár stal součástí obce Hajnice a tamní SDH, jehož jádro tvořili tou dobou už jen funkcionáři MNV, tímto zcela zanikl. Přesná data založení poválečných SDH v Kyji a Horním Žďáru nejsou známa. V případě Brusnice nám dává jasnou odpověď výšivka na původním spolkovém praporu s datem 15. 10. 1945. Po sloučení hasičských sborů Brusnice a Kyje v roce 1950 měl nově vzniklý SDH Hajnice celkem 89 členů. Většinou se však jednalo o členy tzv. přispívající, čili neaktivní. Teprve na členské schůzi konané v pátek 2. února 1951 byla ustavena dvě devítičlenná družstva. Jedno pro Brusnici a druhé pro Kyji.

Jak je vidět na dobových fotografiích pořízených panem Jiřím Davidem starším, žádná činnost spojená s otevřením vrat zbrojnice a vyvezením stříkačky neušla diváckému zájmu místní mládeže. Toho si nepochybně povšiml i pan Antonín Voženílek, který zde v roce 1958 prozíravě založil zájmový kroužek pod názvem „Mladý požárník“. Výchovné působení pana Voženílka přineslo brzy své ovoce. V okresních soutěžích si pak mladí požárníci z Hajnice získávali stále větší respekt. Požárnímu sportu je v naší obci i v současné době věnována velká pozornost a nelze snad na tomto místě nezmínit i obrovský úspěch z doby poměrně nedávné, kdy naši mladí hasiči pod vedením pana Jaroslava Borůvky získali zlatou medaili za vítězství v celorepublikové soutěži, konané v Ostravě. Stali se tak pro rok 2003 mistry ČR.

Přeji pevné zdraví, lásku a pokoj všem lidem dobré vůle.

Miroslav Němeček -kronikář

Článek z historie hasičů na území obce Hajnice je od pana Miroslava Němečka, kronikáře obce Hajnice, a vyšel v Hajnickém občasníku č. 1/2020.